Tuesday, 28 Feb 2017

Kepada Pelajar Yang Belum Tamat Pengajian

Sukacita dimaklumkan kepada semua pelajar mengenai Tempoh Pengajian Maksima.

1. Tempoh Maksima Pengajian
(a) 5 tahun bagi program 2 1/2 tahun (7 semester)
(b) 4 tahun bagi progam 2 tahun (6 semester)

2. Pelajar dikehendaki menamatkan pengajian dalam tempoh yang
telah ditetapkan.

3. Pelajar yang GAGAL menamatkan pengajian setelah mencapai /
melebihi tempoh maksima dianggap terbatal pendaftaran dan
diberhentikan pengajian.

4. Pelajar hanya dibenarkan membuat penangguhan DUA(2) kali
penangguhan kecuali di atas kes perubatan.

5. Penangguhan pengajian melebihi DUA (2) semester menyebabkan
gugur status sebagai pelajar dan pelajar layak diberhentikan.

6. Pelajar yang gagal mendaftar sekurang-kurangnya DUA (2)
semester boleh diberhentikan pengajian.

Sila berjumpa dengan Koordinator Program bagi sebarang permasalaahan.

UNIT KEMASUKAN, PEPERIKSAAN DAN REKOD PELAJARMultimedia College